Niniejsza strona korzysta z plików cookie.

Niniejsza strona korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług internetowych. Kontynuując przeglądanie tej strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie. Aby móc kontrolować, wyłączyć lub usunąć pliki cookie, należy skorzystać z ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików cookie. Akceptuję Cookies

Hager

Globalna Polityka Prywatności Klienta

Ostatnia aktualizacja: 10.2018

Spis treści

 1. 1. Wprowadzenie
 2. 2. Definicje
 3. 3. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych
 4. 4. Typy gromadzonych przez nas danych osobowych
 5. 5. Cele przetwarzania danych osobowych
 6. 6. Zgodność przetwarzania z prawem
 7. 7. Komu udostępniamy dane osobowe
 8. 8. Przechowywanie, bezpieczeństwo i przekazywanie danych osobowych poza UE/EOG
 9. 9. Przechowywanie danych osobowych
 10. 10. Prawa do prywatności danych
 11. 11. Aktualizacja niniejszej Polityki
 12. 12. Referencje
 13. 13. Dane kontaktowe

1. Wprowadzenie

Firma Hager wraz ze swoimi spółkami zależnymi („Hager”, „my” lub „nas”) wydała niniejszą Globalną Politykę Prywatności Klienta (zwaną dalej „Polityką”), aby przedstawić sposób postępowania z Danymi Osobowymi, które posiadamy o naszych Klientach (zwanych dalej „Klientami”).

Szanujemy prawo do prywatności osób fizycznych i zobowiązujemy się odpowiedzialnego i zgodnego z obowiązującym prawem postępowania z Danymi Osobowymi. Niniejsza Polityka przedstawia Dane Osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy na temat naszych Klientów, cele ich przetwarzania oraz prawa Klienta z nimi związane.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie obowiązujących norm lub jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z nami w sposób opisany w sekcji poniżej „Dane kontaktowe”.

2. Definicje

Klient” oznacza każdego istniejącego lub potencjalnego klienta, który zawarł umowę lub nawiązał relację biznesową z firmą Hager lub jakąkolwiek spółką zależną firmy Hager w celu zakupu produktu firmy Hager i/lub świadczenia usługi firmie Hager.

Hager” oznacza Hager SE i każdą firmę lub każdy podmiot, który jest w sposób bezpośredni lub pośredni kontrolowany przez firmę Hager SE lub jest pod wspólną kontrolą firmy, gdzie kontrola oznacza (i) bezpośrednie lub pośrednie posiadanie lub kontrolowanie ponad 50% udziałów w głosach danej firmy lub podmiotu, lub (ii) możliwość kontrolowania aktywności danego podmiotu na podstawie praw umownych.

Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, która jest Klientem. Osoba możliwa do zidentyfikowania to taka osoba, która może być zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do numerów identyfikacyjnych, takich jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednego czy więcej znaków szczególnych związanych z jej tożsamością fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową czy społeczną.

Przetwarzanie” lub „Przetworzone” oznacza jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, niezależnie od tego czy są tą operacje zautomatyzowane, takie jak: zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, użycie, ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub w inny sposób udostępnianie, porządkowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

3. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych

Każda spółka zależna firmy Hager jest odpowiedzialna za Przetwarzanie Danych Osobowych, które zbiera od swoich Klientów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących spółki zależnej Hager, która jest administratorem danych, prosimy o skontaktowanie się z nami w sposób wskazany poniżej w sekcji „Dane kontaktowe”.

4. Typy gromadzonych przez nas danych osobowych

W kontekście relacji z firmą Hager, firma może przetwarzać następujące Dane Osobowe swoich Klientów.

Aby zapewnić właściwe wykonanie naszych relacji umownych z naszymi klientami, możemy również uzyskiwać pewne Dane Osobowe od naszych partnerów biznesowych i zewnętrznych dostawców (np. instalatorów produktów Hager; brokerów danych), którzy mogą przekazać nam konkretne informacje dotyczące historii zakupów u nas (w tym imię i nazwisko, adres, zakupione produkty/usługi), brokerów danych, a także w niektórych przypadkach możemy uzyskiwać Dane Osobowe z publicznie dostępnych źródeł (np. sądów i administracji publicznej).

5. Cele przetwarzania danych osobowych

Gromadzimy i przetwarzamy Dane Osobowe naszych Klientów do następujących celów:

6. Zgodność przetwarzania z prawem

Gromadzimy i przetwarzamy Dane Osobowe wtedy, gdy to konieczne do wykonania postanowień Umowy zawartej z naszym Klientem (tj. w celu dostarczenia Klientowi naszych produktów i usług). W niektórych przypadkach, może wystąpić konieczność przetworzenia Danych Osobowych dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku, Przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne po to, abyśmy mogli zapewnić zgodność z wymaganiami ustawowymi lub umownymi. Bez Danych Osobowych nie jesteśmy w stanie zarządzać relacjami z naszymi Klientami, ani przestrzegać obowiązujących przepisów.

W sytuacjach, w których jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów, przed przetworzeniem Danych Osobowych poprosimy o zgodę Klienta (np. do celów bezpośredniego marketingu elektronicznego).

We wszystkich innych przypadkach, będziemy przetwarzać Dane Osobowe, gdy przetwarzanie będzie uzasadnione z punktu widzenia naszych interesów i nie będzie nadrzędne w stosunku do interesów ochrony danych osobowych lub podstawowych praw i wolności (np. w kontekście naszych ogólnych wewnętrznych działań biznesowych).

7. Komu udostępniamy dane osobowe

Dbamy o to, aby dostęp do Danych Osobowych mieli tylko ci, którzy wymagają takiego dostępu w celu wykonywania zadań i obowiązków oraz podmioty zewnętrzne, które mają prawnie uzasadniony cel do uzyskania do nich dostępu. Za każdym razem, gdy zezwalamy podmiotom zewnętrznym na dostęp do Danych Osobowych, wdrażamy odpowiednie środki, aby zagwarantować, że informacje zostaną wykorzystane w sposób zgodny z niniejszą Polityką oraz, że zostaną zachowane bezpieczeństwo i poufność tych informacji.

1. Ujawnianie informacji spółkom zależnym Hager
Możemy udostępnić Dane Osobowe lub zapewnić do nich dostęp innym spółkom zależnym Hager dla ułatwienia zarządzania i administrowania kontami naszych Klientów, do celów bezpośredniego marketingu elektronicznego oraz do innych uzasadnionych prawnie celów biznesowych.

2. Ujawnienie informacji zewnętrznym dostawcom usług
Oprócz tego, udostępniamy niektóre Dane Osobowe podmiotom zewnętrznym, które świadczą nam usługi, na przykład w kontekście usług zarządzania lub wsparcia platform IT, usług dotyczących infrastruktury i aplikacji, marketingu, analityki danych itd. Możemy także ujawnić Dane Osobowe zewnętrznym konsultantom, prawnikom i doradcom zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

3. Ujawnianie informacji władzom publicznym
Ujawniamy Dane Osobowe także władzom publicznym, takim jak krajowe organy podatkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Ujawnianie informacji innym podmiotom zewnętrznym
Możemy także ujawniać Dane Osobowe innym podmiotom zewnętrznym z innych prawnych powodów, w tym: